PRAVIDLA SOUTĚŽE OMALOVÁNKY

(dále jen „soutěž“)

  1. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Grada Publishing, a.s., se sídlem U Průhonu 22, Praha 7, 17000, IČ: 48110248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7658 (dále jen „pořadatel“).

  1. Termín trvání soutěže, vyhodnocení a zasílání výher

2.1. Soutěže probíhá v termínu od 12. 5. 2017 do 15.8.2017
2.2. Vyhodnocení proběhne do 15.9.2017.

2.3. Zaslání výher proběhne vždy následující týden po vyhlášení vítěze.

  1. Účastníci soutěže a podmínky účasti

3.1. Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm nebo s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní podmínky stanovené v těchto pravidlech a bude tato pravidla akceptovat a dodržovat, a to včetně jakýchkoliv případných změn těchto soutěžních pravidel (dále jen „účastník“).

3.2. Soutěže se může zúčastnit účastník, který v termínu soutěže na webových stránkách pořadatele www.omalovankygrada.cz (dále jen „webové stránky“) nahraje vybarvený obrázek z jakýchkoliv omalovánek, které vydává pořadatel soutěže, při nahrávání uživatel vyplní také své osobní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa a telefon), které budou sloužit pouze pro případné zaslání výhry (dále jen „registrace“).

3.3. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele nebo výkonných agentur a společností, nebo osoba jim blízká ve smyslu § 22 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), nebo pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že účastník dosáhl výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, výhra se nepředá a přechází na dalšího účastníka v pořadí, který splní veškerá pravidla soutěže.

3.4. Účastník svou registrací v soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí. V případě porušení pravidel ze strany účastníka, ztrácí tento účastník právo obdržet výhru.

  1. Ceny do soutěže

4.1. 10x společenská hra Mindok Kingdomino

Balíček knih nakladatelství Grada v hodnotě 5 000 Kč, který

Obsahuje knihy:  Angličtina pro samouky, omalovánky

Labyrint, Dívka v ledu, Noční lov, Filmové komedie I.,

Grilování, Sedmilhářky,  Deník pro duši, Dot to dot –

souhvězdí, omalovánky Flora – Art edice, Tajemství jedné

knihovny, Bojovník ve Vatikánu, Velká kniha vtipu Petra

Urbana, Odpojený muž, omalovánky Zářivý motýli.

 

 

  1. Všeobecné podmínky

5.1. Výherci budou uvedeni na webových stránkách soutěže vždy následující týden po ukončení dané soutěže. Pokud se pořadatel s výhercem nedohodnou jinak, bude výhra zaslána výherci na adresu, kterou výherce uvedl při registraci do soutěže. Adresa musí být na území české republiky nebo Slovenské republiky.

5.2. Pro výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem, nenese pořadatel odpovědnost za případnou ztrátu, poškození, zničení či jiné zneužití zásilky.

5.3. Na jakékoliv ceny a výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti.

5.4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit pravidla soutěže, či soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat bez udání důvodu, přičemž účastník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

5.5. Poskytnutím identifikačních a kontaktních údajů v aplikaci na facebookové stránce pořadatele soutěže vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas se soutěžními pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa a telefon) poskytnutých v rámci soutěže pořadateli soutěže jako správci a jejich následným zpracováním jako zpracovateli osobních údajů, a to pro účely vyhodnocení této soutěže a v souvislosti s touto soutěží, a dále za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb, zasílání nabídek k účasti na spotřebitelských výzkumech a k zasílání informací o marketingových akcích pořadatele (správce) nebo jeho obchodních partnerů, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím vloženého díla a údajů v rozsahu jméno, příjmení a město/obec ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele (správce), včetně webové stránky, pokud se jedná o jejich použití v souvislosti s touto marketingovou akcí. Účastník soutěže současně výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. Občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno a příjmení ve svých interních komunikačních materiálech, a to výhradně v souvislosti s touto soutěží a dále souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů své osoby v souvislosti s touto soutěží a prezentací těchto záznamů v interních komunikačních materiálech pořadatele.

5.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 3 let ode dne poskytnutí souhlasu.

Účastník soutěže má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese sídla správce odvolán. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v této soutěži. Využije-li účastník svého práva a odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo požádá o vymazání svých osobních údajů z databáze pořadatele, bude to mít za následek zrušení jeho účasti v této soutěži. V případě pochybností o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může účastník obrátit na správce a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.7. Účastník nesmí jakkoliv zasahovat do systémů, technického zabezpečení serverů a do chodu aplikací pořadatele soutěže. Porušení těchto pravidel bude mít za následek vyloučení účastníka ze soutěže. Pořadatel neodpovídá za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a neodpovídá za případné potíže s účastí v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.

5.8. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Případné námitky proti průběhu soutěže musí být doručeny na adresu sídla pořadatele nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. Práva a povinnosti plynoucí ze soutěže nejsou soudně vymahatelné.

5.9. Účastník se zavazuje poskytovat v souvislosti s touto soutěží pouze pravdivé údaje.

5.10. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.omalovankygrada.cz.

V Praze dne 3. 5. 2017